دانلود مقاله Word بهینه سازی فرآیند استخراج منیزیم از دولومیت کلسینه شده به روش احیای سیلیکوترمیک تحت خلأ با فرمت Doc-تعداد صفحات:9

چکیده

در این تحقیق فلز منیزیم برای اولین بار در کشور به روش احیای سیلیکوترمیک تحت خلأ از دولومیت تکلیس شده (دولومی) استخراج شده است. در این روش، مواد اولیه بعد از مخلوط شدن به صورت بریکت تبدیل شده و سیلیسیم موجـود در فروسـیلیس باعـث احیـای دولـومی میشود. محصول واکنش احیا، منیزیم فلزی است که به صورت فاز گازی در کندانسور جمعآوری میگردد. به منظور بهینهسازی فرآیند تولیـد و مدلسازی تأثیر پارامترهای عملیاتی مانند دما، زمان، دانسیتة بریکتها و میزان فروسیلیس مورد استفاده در ساخت بریکتها بر راندمان احیا و راندمان سیلیسیم، از روش طراحی آزمایشها استفاده شده است. دادههای ورودی در این روش، مقادیر تجربی بهدست آمـده از فرآینـدهای احیا متفاوت بوده که شرایط پارامترهای عملیاتی در آنها با استفاده از طراحی آزمایشها مشخص شده است. به منظـور بررسـی صـحت مـدل استفاده شده، مقادیر محاسبه شده توسط مدل با نتایج عملی به دست آمده در احیا با پارامترهای عملیاتی متفاوت مقایسه و شرایط بهینه تولیـد منیزیم تعیین شده است.


لینک مطلب

 انتشار از منبع : abzargraphic-b - abzargraphic-b
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:09:54
  برچسب ها : منیزیم ,استفاده ,عملیاتی ,احیا ,پارامترهای ,دولومیت ,پارامترهای عملیاتی ,احیای سیلیکوترمیک ,طراحی آزمایشها ,دولومیت کلسینه ,استخراج منیزیم ,فرآیند استخراج منیزیم ,سازی فرآیند استخراج